PAULA STRADIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES MUZEJA
PRIVĀTUMA POLITIKA


I. Vispārīgie jautājumi

 1. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja privātuma politikas (turpmāk-Privātuma
  politika) mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes
  tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, informāciju par personas datu apstrādes nolūku,
  apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par veicamo personas datu apstrādi Paula
  Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (turpmāk – Pārzinis).
 2. Privātuma politikā lietotie termini un saīsinājumi:
  2.1. Regula – Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27.
  aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
  datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības
  regula);
  2.2. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu
  fizisku personu;
  2.3. Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem
  veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem,
  piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana,
  pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana,
  nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana,
  ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
  2.4. Datu subjekts – fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;
  2.5. Īpašu kategoriju personas dati (sensitīvi personas dati) – personas dati, kas
  atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko
  pārliecību vai dalību arodbiedrībās, ģenētiskie dati, biometriskie dati (iespējams
  veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju), veselības dati, dati par fiziskas
  personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
 3. Politika ir attiecināma uz visu muzejā veikto personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā
  veidā un kādiem nolūkiem tā veikta.
 4. Informācijas uztveramības atvieglošanai, atsevišķi apstrādes veidi vai apstrāde
  konkrētam apstrādes mērķim var tikt apkopota vai precizēta (Privātuma politikas
  pielikums).
  II. Pārzinis un kontaktinformācija
 5. Personas datu apstrādes pārzinis:
  5.1. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs ;
  5.2. Adrese: Antonijas iela 1, Rīga, LV-1360 ;
  5.3. Tālrunis: 67222915;
  5.4. e-pasts: info@mvm.lv.
 6. Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija norādīta Pārziņa tīmekļa
  vietnē: www.mvm.lv.
 7. Kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu apstrādes pārkāpumiem:
  info@mvm.lv.
  III. Personas datu apstrādes mērķi un likumīgais pamatojums
 8. Muzejs apstrādā personu datus, lai veiktu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja
  nolikumā noteiktās funkcijas un nodrošinātu minēto funkciju izpildi atbilstoši muzeju
  darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.
 9. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem (nolūkiem):
  9.1. Zinātniskā darbība medicīnas vēstures jomā;
  9.2. Nacionālā muzeju krājuma veidošana, papildināšana un izmantošana, kā arī tā
  zinātniskā pētniecība;
  9.3. Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga informācijas sagatavošana un ievadīšana
  sistēmā;
  9.4. sabiedrības informēšanas par muzeja aktualitātēm un darbību, izvietojot
  informāciju muzeja informācijas resursos;
  9.5. līgumu sagatavošana un noslēgšana, to izpildes administrēšana;
  9.6. publisko iepirkumu nodrošināšana;
  9.7. muzeja darbinieku, apmeklētāju un īpašuma aizsardzības nodrošināšana;
  9.8. saņemtās un nosūtāmās korespondences saglabāšanai un uzskaitei;
  9.9. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes, pašvaldības iestādēm un institūcijām
  normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
  9.10. personālvadības nolūkiem (personāla atlase, darba līguma noslēgšana un izpilde,
  darba laika uzskaite, darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas
  nodrošināšana, grāmatvedības prasību izpilde).
 10. Apstrādes jurisiskais pamats:
  10.1. Regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu
  personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
  10.2. Regulas 6.panta pirmās daļas b) punkts – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura
  līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu
  subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
  10.3. Regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts – apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz
  pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – tiek izmantots gadījumos, kad datu
  apstrāde ir noteikta normatīvajā aktā (likumā, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas
  Savienības normatīvajos aktos) vai uzlikta ar tiesas vai tiesībsargājošās iestādes
  saistošu lēmumu;
  10.4. Regulas 6.panta pirmās daļas e) punkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu
  uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās
  oficiālās pilnvaras – tiek izmantots gadījumos, kad datu apstrāde nav noteikta
  normatīvajā aktā, bet ir nepieciešama muzeja uzdevumu veikšanai, piemēram, lai
  nodrošinātu darbinieku, apmeklētāju drošību un īpašuma aizsardzību, veicot
  videonovērošanu.
 11. Privātuma politikas 9.punktā minētie datu apstrādes mērķi ir indikatīvi un personas dati
  var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš
  norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.
  IV. Apstrādājamo datu veidi
 12. Darbinieku personas identifikācijas dati un kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas
  kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati, paraksts, adrese, telefona
  numurs, e-pasta adrese un citi dati par personu.
 13. Korespondences adresāti: adresāta (fiziskas personas) vārds, uzvārds, personas kods,
  adrese, iesniegumā vai vēstulē paustā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja
  iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību).
 14. Sadarbības partneru (līgumpartneru) pārstāvju vārds, uzvārds, informācija par darba vietu,
  u.c. kontaktinformācija.
 15. Fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti muzeja organizētos sabiedriskos
  pasākumos.
 16. Muzeja lietošanā esošajās informācijas sistēmās reģistrēto lietotāju piekļuves dati.
 17. Muzeja tīmekļvietņu sīkdatnes.
 18. Videonovērošanas ieraksti, kas veikti muzeja ēkās un teritorijās, apmeklētāju, darbinieku,
  kā arī īpašuma aizsardzības nodrošināšanai.
 19. Apmeklētāju anketēšanas, interviju, aptauju un citu viedokļa izzināšanas veidu dati.
 20. Personas identifikācijas un citi personas dati, lai nodrošinātu medicīnas vēstures izpētes
  darbu.
  V. Personas datu saņēmēji
 21. Personas datu saņēmēju kategorijas:
  21.1. datu subjekts;
  21.2. Pārziņa pilnvaroti darbinieki darba izpildei nepieciešamajā apjomā;
  21.3. Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta par
  Muzeja personālvadību atbildīgās personas personālvadības uzdevumu izpildei
  nepieciešamajā apjomā;
  21.4. valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
 22. Īpašo kategoriju datus Pārzinis var izpaust tikai likumā noteiktajos gadījumos vai
  pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.
 23. Pārziņa iesaistītie datu apstrādātāji (Pārziņa pilnvaroti pakalpojuma sniedzēji un
  sadarbības partneri) apstrādā Datu subjekta personas datus saskaņā ar Pārziņa
  norādījumiem.
  VI. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un
  automatizēta lēmumu pieņemšana
 24. Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
 25. Personas datu apstrādē automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, netiek
  veikta.
  VII. Personas datu glabāšanas ilgums
 26. Datu subjekta personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu
  apstrādes mērķa sasniegšanai, atbilstoši normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā
  noteiktajiem glabāšanas termiņiem.
 27. Ilgāka datu subjektu personas datu uzglabāšana var tikt veikta, ja tas ir nepieciešams,:
  27.1. lai Pārzinis varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar datu subjekta
  informācijas pieprasījumiem, pretenzijām vai citām prasībām;
  27.2. dati ir nepieciešami pienācīgai strīda vai sūdzības izskatīšanai.
 28. Videonovērošanas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to
  veikšanas dienas, izņemot, ja konkrēti dati ir nepieciešami strīda vai sūdzības
  izskatīšanai.
  VIII. Datu subjekta tiesības
 29. Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt šādu informāciju
  29.1. apstrādes nolūki (mērķi);
  29.2. apstrādājamo personas datu kategorijas;
  29.3. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas;
  29.4. paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti;
  29.5. par tiesībām pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu
  apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
  29.6. par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
  29.7. par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
  29.8. vai attiecībā uz Datu subjektu pastāv personas datiem tiek veikta automatizēta
  lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
 30. Datu subjektam 29. punktā minētā informācija tiek sniegta Pārziņa privātuma politikā.
 31. Datu subjektam ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai Pārzinis veic Datu subjekta
  personas datu apstrādi.
 32. Datu subjektam it tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja dati ir novecojuši,
  neprecīzi vai nepareizi.
 33. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, ja datu subjekts
  apstrīd personas datu precizitāti, vai datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu vai
  datu subjektam ir nepieciešami dati, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
 34. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, ja datu apstrādes likumīgais
  pamatojums ir pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana un datu subjekta
  pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir
  svarīgākas par šādām pārziņa vai trešās personas interesēm.
 35. Gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta uz datu subjekta piekrišanas pamata, datu
  subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums
  neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
 36. Ja persona apmeklē muzeja rīkotajos pasākumos un nevēlas, ka tiek fotografēta vai
  filmēta, tai ir tiesības par to iepriekš informēt konkrētā pasākuma organizatoru un fotogrāfu
  vai video operatoru.
 37. Datu subjekts pieprasījumu savu tiesību īstenošanai var iesniegt:
  37.1. klātienē muzejā (iesniedzējam jāapliecina sava identitāte uzrādot personu
  apliecinošu dokumentu);
  37.2. elektroniska iesnieguma veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko
  parakstu;
  37.3. nosūtot rakstveida iesniegumu.
 38. Atbilde tiek sniegta saprātīgā termiņā, ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma
  saņemšanas dienas:
  38.1. nosūtot atbildi elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
  38.2. nosūtot atbildi pa pastu, adresējot to datu subjektam (personai, kuras personas dati
  ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē.
 39. Ja Pārziņa sniegtā atbilde, datu subjekta ieskatā, ir neapmierinoša, datu subjektam ir
  tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai – Datu valsts inspekcijai.
  IX. Personas datu drošība
 40. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, Pārzinis veic atbilstošus tehniskos un
  organizatoriskos pasākumus.
 41. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu
  izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.
 42. Pārzinis pastāvīgi pārskata un uzlabo personas datu aizsardzības pasākumus.
 43. Pārzinis pārliecinās, lai personas datu Apstrādātāji (pakalpojumu sniedzēji un sadarbības
  partneri) nodrošinātu atbilstošus personas datu aizsardzības pasākumus.
  X. Informācija par sīkdatņu izmantošanu
 44. Muzeja mājaslapā www.mvm.lv un muzeja uzturētajā tīmekļvietnē
  www.ieverojamiemediki.lv tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai
  un pielāgošanai lietotāju vajadzībām, kā arī apmeklētāju statistikas analīzei tiek lietotas
  sīkdatnes (angļu val. cookies).
 45. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā
  ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek
  nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni.
 46. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās
  apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek
  izmantotas, lai veiktu personu identificēšanu.
  XI. Noslēguma jautājumi
 47. Datu privātuma politika stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
 48. Privātuma politikas izmaiņu gadījumā, informācija tiks ievietota Pārziņa mājaslapā.