Privātuma politika

PAULA STRADIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES MUZEJA PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Vispārīgie jautājumi

  1. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja privātuma politikas (turpmāk-Privātuma politika) mērķis ir sniegt datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes tiesiskajiem un faktiskajiem apstākļiem, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, kā arī citu informāciju par veicamo personas datu apstrādi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā (turpmāk – Pārzinis).
  2. Privātuma politikā lietotie termini un saīsinājumi:
   1. Regula – Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula);
   2. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;
   3. Personas datu apstrāde – jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana;
   4. Datu subjekts – fiziskā persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;
   5. Īpašu kategoriju personas dati (sensitīvi personas dati) – personas dati, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, ģenētiskie dati, biometriskie dati (iespējams veikt fiziskas personas unikālu identifikāciju), veselības dati, dati par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju.
  3. Politika ir attiecināma uz visu muzejā veikto personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā veidā un kādiem nolūkiem tā veikta.
  4. Informācijas uztveramības atvieglošanai, atsevišķi apstrādes veidi vai apstrāde konkrētam apstrādes mērķim var tikt apkopota vai precizēta (Privātuma politikas pielikums).
 2. Pārzinis un kontaktinformācija

  1. Personas datu apstrādes pārzinis:
   1. Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs ;
   2. Adrese: Ukrainas neatkarības iela 1, Rīga, LV-1010 ;
   3. Tālrunis: 67222915;
   4. e-pasts: info@mvm.gov.lv.
  2. Pārziņa personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija norādīta Pārziņa tīmekļa vietnē: www.mvm.lv.
  3. Kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu apstrādes pārkāpumiem: info@mvm.gov.lv.
 3. Personas datu apstrādes mērķi un likumīgais pamatojums

  1. Muzejs apstrādā personu datus, lai veiktu Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikumā noteiktās funkcijas un nodrošinātu minēto funkciju izpildi atbilstoši muzeju darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.
  2. Pārzinis apstrādā personas datus šādiem mērķiem (nolūkiem):
   1. Zinātniskā darbība medicīnas vēstures jomā;
   2. Nacionālā muzeju krājuma veidošana, papildināšana un izmantošana, kā arī tā zinātniskā pētniecība;
   3. Nacionālā muzeja krājuma kopkataloga informācijas sagatavošana un ievadīšana sistēmā;
   4. sabiedrības informēšanas par muzeja aktualitātēm un darbību, izvietojot informāciju muzeja informācijas resursos;
   5. līgumu sagatavošana un noslēgšana, to izpildes administrēšana;
   6. publisko iepirkumu nodrošināšana;
   7. muzeja darbinieku, apmeklētāju un īpašuma aizsardzības nodrošināšana;
   8. saņemtās un nosūtāmās korespondences saglabāšanai un uzskaitei;
   9. informācijas sniegšanai valsts pārvaldes, pašvaldības iestādēm un institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;
   10. personālvadības nolūkiem (personāla atlase, darba līguma noslēgšana un izpilde, darba laika uzskaite, darba samaksas aprēķina un darba samaksas veikšanas nodrošināšana, grāmatvedības prasību izpilde).
  3. Apstrādes jurisiskais pamats:
   1. Regulas 6.panta pirmās daļas a) punkts – datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem;
   2. Regulas 6.panta pirmās daļas b) punkts – apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
   3. Regulas 6.panta pirmās daļas c) punkts – apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu – tiek izmantots gadījumos, kad datu apstrāde ir noteikta normatīvajā aktā (likumā, Ministru kabineta noteikumos, Eiropas Savienības normatīvajos aktos) vai uzlikta ar tiesas vai tiesībsargājošās iestādes saistošu lēmumu;
   4. Regulas 6.panta pirmās daļas e) punkts – apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras – tiek izmantots gadījumos, kad datu apstrāde nav noteikta normatīvajā aktā, bet ir nepieciešama muzeja uzdevumu veikšanai, piemēram, lai nodrošinātu darbinieku, apmeklētāju drošību un īpašuma aizsardzību, veicot videonovērošanu.
  4. Privātuma politikas 9.punktā minētie datu apstrādes mērķi ir indikatīvi un personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem tieši neminētiem mērķiem, kuri ir cieši saistīti ar iepriekš norādītajiem un nepieciešami normatīvo aktu prasību izpildei.
 4. Apstrādājamo datu veidi

  1. Darbinieku personas identifikācijas dati un kontaktinformācija – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta dati, paraksts, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese un citi dati par personu.
  2. Korespondences adresāti: adresāta (fiziskas personas) vārds, uzvārds, personas kods, adrese, iesniegumā vai vēstulē paustā informācija, adresāta elektroniskā pasta adrese (ja iesniegums ir iesniegts ar e-pasta starpniecību).
  3. Sadarbības partneru (līgumpartneru) pārstāvju vārds, uzvārds, informācija par darba vietu, u.c. kontaktinformācija.
  4. Fotoattēli, video un balss ieraksti, kas uzņemti muzeja organizētos sabiedriskos pasākumos.
  5. Muzeja lietošanā esošajās informācijas sistēmās reģistrēto lietotāju piekļuves dati.
  6. Muzeja tīmekļvietņu sīkdatnes.
  7. Videonovērošanas ieraksti, kas veikti muzeja ēkās un teritorijās, apmeklētāju, darbinieku, kā arī īpašuma aizsardzības nodrošināšanai.
  8. Apmeklētāju anketēšanas, interviju, aptauju un citu viedokļa izzināšanas veidu dati.
  9. Personas identifikācijas un citi personas dati, lai nodrošinātu medicīnas vēstures izpētes
   darbu.
 5. Personas datu saņēmēji

  1. Personas datu saņēmēju kategorijas:
   1. datu subjekts;
   2. Pārziņa pilnvaroti darbinieki darba izpildei nepieciešamajā apjomā;
   3. Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamenta par Muzeja personālvadību atbildīgās personas personālvadības uzdevumu izpildei nepieciešamajā apjomā;
   4. valsts un pašvaldību institūcijas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos;
  2. Īpašo kategoriju datus Pārzinis var izpaust tikai likumā noteiktajos gadījumos vai pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu.
  3. Pārziņa iesaistītie datu apstrādātāji (Pārziņa pilnvaroti pakalpojuma sniedzēji un sadarbības partneri) apstrādā Datu subjekta personas datus saskaņā ar Pārziņa norādījumiem.
 6. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai un automatizēta lēmumu pieņemšana

  1. Pārzinis neparedz nosūtīt personas datus uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju.
  2. Personas datu apstrādē automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana, netiek veikta.
 7. Personas datu glabāšanas ilgums

  1. Datu subjekta personas datus glabā ne ilgāk, kā tas nepieciešams attiecīgā personas datu apstrādes mērķa sasniegšanai, atbilstoši normatīvajos aktos un Pārziņa lietu nomenklatūrā noteiktajiem glabāšanas termiņiem.
  2. Ilgāka datu subjektu personas datu uzglabāšana var tikt veikta, ja tas ir nepieciešams,:
   1. lai Pārzinis varētu nodrošināt savu tiesību aizsardzību saistībā ar datu subjekta informācijas pieprasījumiem, pretenzijām vai citām prasībām;
   2. dati ir nepieciešami pienācīgai strīda vai sūdzības izskatīšanai.
  3. Videonovērošanas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 30 dienas no to veikšanas dienas, izņemot, ja konkrēti dati ir nepieciešami strīda vai sūdzības izskatīšanai.
 8. Datu subjekta tiesības

  1. Datu subjektam ir tiesības piekļūt attiecīgajiem datiem un saņemt šādu informāciju
   1. apstrādes nolūki (mērķi);
   2. apstrādājamo personas datu kategorijas;
   3. personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas;
   4. paredzētais laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti;
   5. par tiesībām pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi;
   6. par tiesībām iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei;
   7. par datu avotu, ja personas dati netiek vākti no datu subjekta;
   8. vai attiecībā uz Datu subjektu pastāv personas datiem tiek veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.
  2. Datu subjektam 29. punktā minētā informācija tiek sniegta Pārziņa privātuma politikā.
  3. Datu subjektam ir tiesības saņemt apstiprinājumu par to, vai Pārzinis veic Datu subjekta personas datu apstrādi.
  4. Datu subjektam it tiesības prasīt savu personas datu labošanu, ja dati ir novecojuši, neprecīzi vai nepareizi.
  5. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, ja datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti, vai datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu vai datu subjektam ir nepieciešami dati, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.
  6. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, ja datu apstrādes likumīgais pamatojums ir pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana un datu subjekta pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām pārziņa vai trešās personas interesēm.
  7. Gadījumos, kad datu apstrāde tiek veikta uz datu subjekta piekrišanas pamata, datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
  8. Ja persona apmeklē muzeja rīkotajos pasākumos un nevēlas, ka tiek fotografēta vai filmēta, tai ir tiesības par to iepriekš informēt konkrētā pasākuma organizatoru un fotogrāfu vai video operatoru.
  9. Datu subjekts pieprasījumu savu tiesību īstenošanai var iesniegt:
   1. klātienē muzejā (iesniedzējam jāapliecina sava identitāte uzrādot personu apliecinošu dokumentu);
   2. elektroniska iesnieguma veidā, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu;
   3. nosūtot rakstveida iesniegumu.
  10. Atbilde tiek sniegta saprātīgā termiņā, ne vēlāk kā 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas:
   1. nosūtot atbildi elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
   2. nosūtot atbildi pa pastu, adresējot to datu subjektam (personai, kuras personas dati ir pieprasīti) ierakstītā vēstulē.
  11. Ja Pārziņa sniegtā atbilde, datu subjekta ieskatā, ir neapmierinoša, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai institūcijai – Datu valsts inspekcijai.
 9. Personas datu drošība

  1. Lai nodrošinātu personas datu aizsardzību, Pārzinis veic atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus.
  2. Personas dati ir pieejami tikai tām personām, kurām tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei un tikai nepieciešamajā apjomā.
  3. Pārzinis pastāvīgi pārskata un uzlabo personas datu aizsardzības pasākumus.
  4. Pārzinis pārliecinās, lai personas datu Apstrādātāji (pakalpojumu sniedzēji un sadarbības partneri) nodrošinātu atbilstošus personas datu aizsardzības pasākumus.
 10. Informācija par sīkdatņu izmantošanu

  1. Muzeja mājaslapā www.mvm.lv un muzeja uzturētajā tīmekļvietnē www.ieverojamiemediki.lv tīmekļa vietnes satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām, kā arī apmeklētāju statistikas analīzei tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. cookies).
  2. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs apmeklējat vietni. Katrā nākamajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai trešās puses vietni, kas atpazīst attiecīgo sīkdatni.
  3. Sīkdatnes tostarp ļauj vietnei atcerēties lietotāja izvēlētos iestatījumus nākamajās apmeklējuma reizēs, lai katru reizi tie nebūtu jānorāda no jauna. Sīkdatnes netiek izmantotas, lai veiktu personu identificēšanu.
 11.  Noslēguma jautājumi

  1. Datu privātuma politika stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi.
  2. Privātuma politikas izmaiņu gadījumā, informācija tiks ievietota Pārziņa mājaslapā.

Mēs gribam iepazīt savu apmeklētāju, lai veidotu labāku piedāvājumu tieši Tev – piekritīsi sīkdatnēm?